You don't have javascript enabled. Good luck with that.
سالن میرداماد در بیستمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری - اصفهان - 1393
تریا
 
 
ستاد برگزاری
روابط عمومی
ورود از سالن ۱
CRM
رادیو صدا
ستاد برگزاری
اتاق برق
خدمات
خدمات
خروجی اضطراری
ورود به سالن 3
اینترنت
شهرکهای صنعتی12m
بانک رسالت
201فن آوران اطلاعات ترنج 12m
202تراشه پویشگر سپاهان 24m
203مهندسی تحقیق و توسعه ارتباط پانا 24m
204پویا وب سپاهان 24m
205آتی نگر 24m
206فناوری اطلاعات آوب آپادانا 27m
 
 
207توسعه ارتباطات کیا 21m
208سیوان تک سام رایانه پرداز 24m
بانک ملی
226نداگستر صبا 72m
225همکاران سیستم اصفهان 84m
223یارافزاران پیشگام اسپادانا 60m
224مرکز شبکه ایران 70m
221مخابرات استان اصفهان 60m
220فناوری اطلاعات سبحان رایان 60m
219عوامل وایمکس مبین نت 70m
216مخابرات استان اصفهان 72m
217الکترومیزان اندیشه 72m
218شرکت آسا سیستم اسپادانا 84m
213طراحان کهکشان دوم اسپادانا 21m
212فانوس رادار سپاهان 24m
211روژان الکترونیک سپاهان 24m
210گروه آیسا 24m
222دانا ارتباط نقش جهان 60m
227حساب رايان پارس 72m
215انجمن مهندسین برق شاخه اصفهان 9m
214شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 30m
209دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 12m
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
32
37
38
نوار ابزار
راهنمای پلان