You don't have javascript enabled. Good luck with that.
فراموشی رمز عبور

نمایشگاه مجازی اولین نمایشگاه مجازی توانمندی های دولت

وب سایت : http://www.isfahaniec.ir
پست الکترونیک : info@isfahaniec.ir
isfahan inavstvial co
شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان
ماموریت سازمان
وضوع فعاليت شركت طبق ماده «6» اساسنامه عبارتست از : الف) احداث شهركها و نواحي صنعتي در استان و ايجاد امكانات زير بنايي در هر شهرك با رعايت مفاد اساسنامه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران. ب) انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي را در يك روند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد. ج) انجام كليه اقداماتي كه براي هماهنگي اداره امور شهرك صنعتي از جهت مالي، فني، خدماتي، بازرگاني، توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران مشخص و ابلاغ ميگردد. د) تملك زمين بر اساس قوانين موضوعه و واگذاري عين يا منفعت اراضي مزبور، انتقال قطعي به داوطلبان احداث واحدهاي صنعتي مجاز (انتقال قطعي اراضي، موكول به ارائه پروانه بهرهبرداري است). هـ) تأمين خدمات عمومي شهرك صنعتي از قبيل آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب، تسطيح اراضي شهرك و ايجاد شبكه راههاي اصلي و فرعي و همچنين ايجاد ساختمانهاي عمومي از قبيل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضاي سبز، انبار و غيره. و) مشاركت در ساير شركتهايي كه به لحاظ ارائه خدمات مورد نياز متقاضيان و ساير مسائل شهرك لازم تشخيص داده شد.
افتخارات / شایستگی ها (جایگاه ملی و بین المللی)

1-دريافت لوح و تنديس واحد خدماتي سبز از سازمان حفاظت از محيط زيست كشور 2- انتخاب شهرك صنعتي اشترجان به عنوان شهرك صنعتي نمونه كشوري 4- دريافت لوح تقديركارگزار برتر ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت هاي دانش بنيان از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 5- رتبه اول كشوردر تعداد شهرك ها و نواحي صنعتي مصوب 6- رتبه اول كشوركدر تعداد شهرك ها و نواحي درحال واگذاري 7- رتبه اول كشوردر مساحت اراضي داداري سند ثبتي 8- رتبه دوم كشوردر تعداد شهرك و ناحيه صنعتي داراي سند ثبتي 9- رتبه اول كشوردرتعداد قرارداد منعقد شده 10- رتبه اول كشور در متراژ قرار داد منعقده 11- رتبه اول كشور در تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده 12- رتبه اول كشور در اشتغال واحدهاي به بهره برداري رسيده 13- رتبه اول كشور در تعداد شهرك هاي صنعتي داراي آب 14-رتبه اول كشور ميزان برق تامين شده و تعداد شهرك داراي برق 15- رتبه اول كشور در تامين سوخت پاك (اتصال به شبكه گاز) شهرك هاي صنعتي 16- رتبه اول كشور در تعداد شهرك هاي داراي تلفن ثابت 17- رتبه اول كشور در تعداد ايستگاه خدمات ايمني آتش نشاني
گزارش
ردیف عنوان فعالیت اهداف و نتایج اقدامات تفصیلی عکس، نمودار، فیلم تحلیل سیاست ها (توضیحات )
1 بهره برداري از شبكه فاضلاب شهرك صنعتي سعيد آباد گلپايگان از نكات قابل توجه اين نكته مي باشد كه اين شهرك از نواحي انتقالي از جهاد كشاورزي محسوب مي شود و با عنايت به اينكه حدود 80 الي 90 % واحد هاي اين شهرك در زمينه توليد محصولات لبني و صنايع تبديلي كشاورزي فعال هستند، احداث شبكه فاضلاب براي اين واحدها بسيار مهم و حياتي بود و طرح تصفيه خانه با ظرفيت جمع آوري و تصفيه روزانه 300 متر مكعب در روز مورد اجرا و بهره برداري قرار گرفت تا بتواند در راستاي حفظ و صيانت از محيط زيست استان گامي مهم را برداشته باشد. ين طرح با اعتباري بالغ بر 26 ميليارد ريال در مدت 18 ماه ساخته شده و شامل تصفيه خانه و پنج كيلومتر شبكه جمع آوري فاضلاب در سطح اين شهرك صنعتي است.
2 مدول دوم تصفيه خانه مورچه خورت با اعتباري بالغ بر 45 ميليارد ريال با هدف افزايش ظرفيت تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي مورچه‌خورت به ميزان 1200 مترمكعب مدول دوم تصفيه‌خانه مورچه خورت با حجم عملياتي خاكي 7746 مترمكعب، 5198 مترمربع قالب ريزي و 1737 مترمربع بتن ريزي يكي از بزرگترين پروژه‌هاي شركت شهرك‌ها به مناسبت دهه فجر بوده كه بهره برداري شد و اميدواريم كمك زيادي به حفظ محيط زيست اين شهرك داشته باشد. پروژه احداث مدول دوم تصفيه خانه مورچه خورت با اعتباري بالغ بر 45 ميليارد ريال با هدف افزايش ظرفيت تصفيه‌خانه فاضلاب شهرك صنعتي مورچه‌خورت به ميزان 1200 مترمكعب در روز يكي از اين پروژه هاست.
3 كلنگ زني طرح آب رساني در دو شهرك صنعتي ين طرح 15 ليتر آب شرب بر ثانيه به شهرك صنعتي مباركه و ناحيه صنعتي دهسرخ منتقل مي كند كه از اين مقدار 12 ليتر به شهرك صنعتي مباركه و 3 ليتر به ناحيه صنعتي دهسرخ تعلق دارد. اين پروژه با اعتباري بالغ بر 82 ميليارد ريال و با همكاري شركت آب و فاضلاب استان اصفهان اجرا مي شود
4 بهره برداری از 23 طرح زیر بنایی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اصفهان (دهه فجر سال 93) 23 طرح زیر بنایی با هزینه ای افزون بر 230 میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اصفهان افتتاح و به بهره برداری رسيد. آبرسانی و اجرای تاسیسات شهرک صنعتی کوهپایه، مخزن زمینی آب ناحیه صنعتی سروش بادران ، اجرای ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرک های صنعتی تیران، نجف آباد یک، منتظریه نجف آباد و گلپایگان
5 افتتاح شبکه و تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سروش شبکه و تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سروش در دو مدول اجرایی شده که ظرفیت تصفیه خانه هر مدول 600 متر مکعب در روز است كهجمع آوری و تصفیه فاضلاب تولیدی صنایع از ضروریات بوده که در اولویت برنامه‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان قرار گرفت حداث این تصفیه خانه 1700 متر مکعب بتن ریزی انجام شده است ابراز کرد: طول شبکه جمع آوری فاضلاب این پروژه 3300 متر و هزینه عملیات اجرایی آن 33 میلیارد ریال بوده است
6 بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه شهرک های صنعتی استان اصفهان در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنعت سبز ظرفیت فاز اول اجرايي این تصفیه خانه 2000 متر مکعب در شبانه روز است كه باهزينه اي بالغ بر 15ميلياردتومان افتااح شد
برنامه ها / اولویت ها / دستاوردها
ردیف عنوان برنامه اهداف و نتایج درصد پیشرفت فیزیکی تاریخ بهره برداری
1 تصفيه خانه شهرك صنعتي منتظريه در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنعت سبز 100% دهه فجر 94
2 تصفيه خانه شهرك صنعتي راوند در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنعت سبز 98% دهه فجر94
3 ساختمان مركز خدمات فناوري و كسب كار اسقرار مشاورين ارائه كنندگان خدمات مورد نياز در كسب و كار واحد هاي صنعتي كوچك و متوسط استان 100% دهه فجر94
4 ساختمان اداري شهرك صنعتي سگزي استقرار شركت خدماتي 100% دهه فجر94
5 مدول 2 شهرك صنعتي اميركبيركاشان در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنعت سبز 100% دهه فجر94
6 افتتاح 2ايستگاه خدمات ايمني و آتش نشاني در راستاي ايمني شهرك ها صنعتي 100% دهه فجر94
برنامه های ویژه هفته دولت
ردیف عنوان برنامه مخاطبین تاریخ شرح برنامه
03132647300
03132646182
آدرس: اصفهان- خيابان22بهمن- مجوعه اداري اميركبير
isfahan
www.isfahaniec.ir

آدرس : اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی - خیابان ملک شمالی - روبروی هتل ملک - نبش کوچه شهید احمدی - پلاک 221
تلفن تماس : 36305719 - 031 آدرس ایمیل : info@exporan.com